top of page

Privacyverklaring

 

Stichting Wensdroom Moerdijk verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Wensdroom Moerdijk (hierna: Stichting Wensdroom). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Stichting Wensdroom gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Stichting Wensdroom is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

 

Stichting Wensdroom vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dat hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Wensdroom persoonsgegevens?

Stichting Wensdroom verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

 • Het voeren van een deelnemers- en donateursadministratie;

 • Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;

 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen;

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • Archiefdoeleinden.

Stichting Wensdroom verwerkt persoonsgegevens in de eigen administratie/archief. Buiten genoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt Stichting Wensdroom persoonsgegevens niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Wensdroom?

Stichting Wensdroom verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats).

 • Bankrekeningnummer (IBAN);

 • Telefoonnummer(s);

 • Geboortedatum;

 • Geslacht;

 • E-mailadres;

 • Gezondheidsinformatie voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van een veilige uitvoering van een wens.

 

Stichting Wensdroom verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij betrokkene, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

 

Het aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.

Stichting Wensdroom biedt nieuwsbrieven aan waarmee betrokkenen, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over activiteiten van de organisatie en aanverwante zaken. Een e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming van betrokkene toegevoegd aan de lijst van abonnees. In iedere nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk aangegeven op welke wijze kan worden afgemeld. De abonnebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Wensdroom voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Wensdroom gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Stichting Wensdroom deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Wensdroom kunnen derden ter uitvoering van een wens bepaalde onderdelen verzorgen. Stichting Wensdroom maakt afspraken met een betreffende derde om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

 

Gegevensdeling met derden.

 

Tenzij in deze privacyverklaring uitdrukkelijk anders aangegeven, worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld. Persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht.

 

Stichting Wensdroom verstrekt persoonsgegevens alleen aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 

Bewaartermijnen.

 

Stichting Wensdroom bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?

 

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Wensdroom Moerdijk. Geef daarbij aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover Stichting Wensdroom aan haar wettelijk opgelegde verplichtingen kan blijven voldoen.

 

Stuur het verzoek naar:

Stichting Wensdroom Moerdijk

Allenweg 5

4761 PW  Zevenbergen

 

Je bent ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging.

Om persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik past Wensdroom Moerdijk passende beveiligingstechnologie toe. Van pogingen tot misbruik doen wij aangifte

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens opgenomen zonder uitdrukkelijke opdracht.

Gebruik van cookies

Stichting Wensdroom Moerdijk gebruikt alleen analytische cookies ten behoeve van het verzamelen van gegevens van bezoekers van de website met als doel de website te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer.

 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Stichting Wensdroom Moerdijk.

bottom of page